Úvodní stránka > Praktické informace pro uchazeče o úřednickou zkoušku

Praktické informace pro uchazeče o úřednickou zkoušku

Úřednická zkouška (praktické informace)

Můžete si vybrat následující informace:

Informace pro státní zaměstnance, kteří nemají vykonanou obecnou část úřednické zkoušky

Informace pro státní zaměstnance, kteří hodlají vykonat zvláštní část úřednické zkoušky z oboru služby, k jehož výkonu nebyli na služební místo zařazeni nebo jmenováni

Informace pro osoby, které splňují předpoklady pro přijetí do služebního poměru a hodlají vykonat úřednickou zkoušku

Informace pro státní zaměstnance, kteří žádají o vydání osvědčení o rovnocennosti úřednické zkoušky


Informace pro státní zaměstnance, kteří nemají vykonanou obecnou část úřednické zkoušky

Státní zaměstnanec je povinen úspěšně vykonat úřednickou zkoušku. Vznikem služebního poměru státních zaměstnanců podle § 185 až 188 a 190 zákona o státní službě (při tzv. překlopení), platí, že úspěšně vykonali úřednickou zkoušku a bylo jim vydáno osvědčení o vykonání obecné i zvláštní části úřednické zkoušky.

Vznikem služebního poměru státních zaměstnanců podle § 191 a 192 zákona o státní službě platí, že úspěšně vykonali zvláštní část úřednické zkoušky pro příslušný obor státní služby a bylo jim vydáno osvědčení o vykonání pouze zvláštní části úřednické zkoušky.

Dosavadní zaměstnanec přijatý do služebního poměru podle § 191 zákona o státní službě je v souladu s §191 odst. 3 zákona o státní službě povinen do 30. června 2017 úspěšně vykonat obecnou část úřednické zkoušky.

Z důvodu narůstajícího počtu dotazů upřesňujeme postup těchto zaměstnanců při podání žádosti o vykonání obecné části úřednické zkoušky.

Dosavadní zaměstnanec, kterému vznikl služební poměr a složil v souladu s § 32 zákona o státní službě služební slib, si podá žádost o vykonání úřednické zkoušky adresovanou oddělení služebního práva a vzdělávání odboru řízení státní služby sekce státního tajemníka Ministerstva obrany.

Vzor žádosti státního zaměstnance o vykonání úřednické zkoušky je uveden níže.

Přihlašování na úřednickou zkoušku prostřednictvím Informačního systému o státní službě realizuje zaměstnanec oddělení služebního práva a vzdělávání odboru řízení státní služby a poté vyrozumí žadatele o termínu konání obecné části úřednické zkoušky (nejpozději 21 dní před termínem konání).

Obecná část úřednické zkoušky

Obecná část úřednické zkoušky se koná formou písemného testu. Písemný test obsahuje 30 náhodně vybraných zkušebních otázek ze seznamu zkušebních otázek, který je tvořen 300 zkušebními otázkami. Ke každé zkušební otázce jsou přiřazeny tři odpovědi, z nichž jedna je správná. Písemný test trvá 60 minut a zabezpečuje jej sekce státního tajemníka Ministerstva obrany (včetně testovacích místností).

Obecná část úřednické zkoušky se hodnotí výrokem „vyhověl“, pokud zkoušený správně zodpoví alespoň 22 zkušebních otázek obsažených v písemném testu.

Seznam otázek k obecné části úřednické zkoušky je uveden na webových stránkách Ministerstva vnitra (ke stažení zde). Tento seznam je průběžně upravován a aktualizován a je potřeba jej kontrolovat. Poslední aktualizace k již určenému termínu konání obecné části úřednické zkoušky je vždy 21 dní před tímto termínem.

Žádost státního zaměstnance o vykonání úřednické zkoušky
ke stažení žádost (doc, 44 kB)


Informace pro státní zaměstnance, kteří hodlají vykonat zvláštní část úřednické zkoušky z oboru služby, k jehož výkonu nebyli na služební místo zařazeni nebo jmenováni

Služební úřad umožní vykonat úřednickou zkoušku státnímu zaměstnanci pro obor státní služby, k jehož výkonu nebyl na služební místo zařazen nebo jmenován, a to na základě žádosti adresované služebnímu úřadu, který je ústředním správním úřadem s gescí za dotčený obor státní služby. Tato osoba si hradí náklady na vykonání úřednické zkoušky sama.

Vzor žádosti o vykonání úřednické zkoušky je uveden níže.

Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 4/2015, kterým se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vykonáním úřednické zkoušky, stanovuje výši paušální částky nákladů spojených s každým vykonáním zvláštní části úřednické zkoušky na 2 000 Kč na osobu. Služební předpisy náměstka ministra vnitra pro státní službu jsou publikovány na webových stránkách Ministerstva vnitra (ke stažení zde).

Žádost státního zaměstnance o vykonání úřednické zkoušky, který chce vykonat zvláštní část úřednické zkoušky z oboru státní služby, k jehož výkonu nebyl na služební místo zařazen nebo jmenován nebo žádost občana, který není státním zaměstnancem, o vykonání úřednické zkoušky
ke stažení žádost (doc, 48 kB)


Informace pro osoby, které splňují předpoklady pro přijetí do služebního poměru a hodlají vykonat úřednickou zkoušku

Služební úřad umožní vykonat úřednickou zkoušku osobě, která splňuje předpoklady pro přijetí do služebního poměru (§ 35 odst. 3 zákona o státní službě), a to na základě žádosti adresované služebnímu úřadu, který je ústředním správním úřadem s gescí za dotčený obor státní služby. Vzor žádosti o vykonání úřednické zkoušky je uveden níže.

Tato osoba si hradí náklady na vykonání úřednické zkoušky sama.

Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 4/2015, kterým se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vykonáním úřednické zkoušky, stanovuje výši paušální částky nákladů spojených s každým vykonáním zvláštní části úřednické zkoušky na 2 000 Kč na osobu.Služební předpisy náměstka ministra vnitra pro státní službu jsou publikovány na webových stránkách Ministerstva vnitra (ke stažení zde)

Žádost osoby, která splňuje předpoklady pro přijetí do služebního poměru a která hodlá vykonat úřednickou zkoušku
ke stažení žádost (doc, 52 kB)


Informace pro státní zaměstnance, kteří žádají o vydání osvědčení o rovnocennosti úřednické zkoušky

Obecná část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku

  • považuje se ze zákona (§ 36 odst. 4 zákona o státní službě) za rovnocennou obecné části úřednické zkoušky,
  • vykonání této zkoušky se dokládá osvědčením o vykonání příslušné části zkoušky zvláštní odborné způsobilosti a vždy se musí jednat o zkoušku skutečně vykonanou, nikoli o zkoušku uznanou.

Nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky, stanovuje rovnocennost zvláštní části úřednické zkoušky (nařízení vlády č. 136/2015 Sb. ke stažení zde).

Zkouška zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku k výkonu správní činnosti

  • se považuje za rovnocennou zvláštní části úřednické zkoušky pro obor státní služby podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 136/2015 Sb.,
  • vykonání této zkoušky se dokládá osvědčením o vykonání příslušné části zkoušky zvláštní odborné způsobilosti a vždy se musí jednat o zkoušku skutečně vykonanou, nikoli o zkoušku uznanou.

Zkouška podle jiného zákona

  • se považuje za rovnocennou zvláštní části úřednické zkoušky pro obor státní služby podle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 136/2015 Sb. (např. advokátní zkouška pro obor státní služby Legislativa a právní činnost),
  • zkouška podle jiného zákona se dokládá příslušným dokladem o jejím vykonání.

Uznání odborné kvalifikace podle zákona upravujícího uznávání odborné kvalifikace

  • se považuje za rovnocenné zvláštní části úřednické zkoušky pro obor státní služby:

Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění,

Audit,

Lékařská posudková služba,

Bezpečnost práce,

Pozemková správa a krajinotvorba,

Zeměměřictví a katastr nemovitostí a

Průmyslové vlastnictví

(viz § 2 odst. 2 nařízení vlády č. 136/2015 Sb.),

  • uznání odborné kvalifikace upravuje zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

Státní zaměstnanec podává písemnou žádost (v listinné podobě) o vydání osvědčení o rovnocennosti úřednické zkoušky, adresovanou oddělení služebního práva a vzdělávání odboru řízení státní služby sekce státního tajemníka Ministerstva obrany. Vzor žádosti je uveden níže.

Podaná žádost musí obsahovat povinné přílohy, tj. originál dokladu o vykonání rovnocenné zkoušky anebo dokladu o uznání odborné kvalifikace, nebo jejich úředně ověřenou kopii.

Žádost o vydání osvědčení o rovnocennosti úřednické zkoušky
ke stažení žádost (doc, 46 kB)
ke stažení příloha (doc, 27 kB)


 

Nahoru